Zachęty podatkowe dla innowacyjnych firm

Zachęty podatkowe dla innowacyjnych firm: Ulga B+R, IP Box, 50% KUP

Wśród ulg podatkowych dla firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową możemy wymienić ulgę B+R, IP-Box oraz 50% koszty uzyskania przychodów (KUP). Na czym dokładnie polegają i kiedy możesz z nich skorzystać? Dowiesz się o tym w artykule.

Działalność B+R, czyli działalność badawczo – rozwojowa (inaczej R&D)

Zanim przejdę do wyjaśnienia, na czym polega ulga B+R oraz ulga IP-Box i kto może z niej skorzystać, ważne, abyś na początku wiedział, że warunkiem skorzystania z nich jest prowadzenie działalności B+R.

O tym, jaka jest definicja działalności B+R możesz przeczytać w tym artykule: Na czym polega działalność B+R

Ulgę B+R stosuje się w trakcie rozwoju danego projektu, zasadniczo przed jego komercjalizacją, a także w początkowej fazie komercjalizacji (w zakresie nieodliczonej kwoty ulgi). Natomiast IP-Box można zastosować do uzyskiwanych dochodów. W praktyce więc IP Box stosuje się po rozpoczęciu komercjalizacji danego rozwiązania. Dlatego, też warto rozważyć wdrożenie obu mechanizmów – są one w stosunku do siebie komplementarne.

Na czym polega ulga B+R?

Ulga B+R pozwala na obniżenie podatku dochodowego PIT i CIT. Może z niej skorzystać każdy podatnik, który prowadzi działalność badawczo – rozwojową bez względu na wielkość i profil prowadzonej działalności (z zastrzeżeniem pomocy publicznej).

Od 2018 r. obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące ulgi badawczo-rozwojowej, które znacząco rozszerzyły katalog kosztów kwalifikowanych i zwiększyły kwoty podlegające odliczeniu.

Jeżeli spełniasz warunki (o których za chwilę) do skorzystania z ulgi B+R, zyskasz de facto prawo do dwukrotnego odliczenia tego samego wydatku (kosztu kwalifikowanego) na potrzeby ustalenia wysokości podatku dochodowego.

Wydatki ponoszone na działalność badawczo-rozwojową ujmowane są:

 • początkowo w całości jako koszty podatkowe pomniejszające przychód (koszty uzyskania przychodu);
 • następnie zaś jako koszty kwalifikowane obniżające ostateczny dochód stanowiący podstawę opodatkowania (rozliczne w ramach ulgi B+R na koniec roku).

Jakie warunki muszę spełniać, aby skorzystać z ulgi B+R?

Prawo do ulgi przysługuje Ci jeżeli Ty (lub Twoja spółka) spełniasz te warunki:

 • prowadzisz działalność B+R;
 • ponosisz koszty kwalifikowane oraz
 • te koszty kwalifikowane:

– zostały wyodrębnione w prowadzonej ewidencji księgowej;

– zostały wykazane w zeznaniu rocznym

nie zostały Ci zwrócone w jakiejkolwiek formie, np. dotacji lub subwencji (tzw. zakaz podwójnego finansowania);

nie stanowią kosztów prowadzenia działalności objętej zezwoleniem na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W odróżnieniu od różnego rodzaju dotacji, w celu skorzystania z ulgi B+R nie musisz składa
specjalnego wniosku
, który miałby podlegać ocenie. Nie musisz również udowadniać poziomu innowacyjności (tzw. poziomu TRL) prowadzonych prac B+R.

Co więcej, przepisy nie ograniczają sposobów komercjalizacji i wykorzystania wyników prowadzonych prac B+R. Można je więc wykorzystywać we własnej działalności, jak również udostępnić (sprzedać, wylicencjonować) innym spółkom z grupy, czy podmiotom zewnętrznym.

Bez znaczenia pozostaje także wynik prowadzonych badań. Można zatem w ramach ulgi rozliczać projekty, które nie zakończyły się sukcesem lub zostały przerwane w trakcie realizacji.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że dla skorzystania ulgi nie ma znaczenia kiedy projekt się rozpocznie, można więc kwalifikować projekty w toku. Za dany rok podatnicy rozliczają koszty poniesienie w tym roku, niezależnie od tego na jakie projekty B+R koszty te były wydatkowane.

Ulga ta nie dotyczy przychodów z zysków kapitałowych. Oznacza to, że kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów operacyjnych.

Jeżeli zamierzasz skorzystać z ulgi B+R, jesteś zobowiązany w prowadzonych księgach rachunkowych, wyodrębnić koszty tej działalności.

Na czym polega ulga IP Box?

Ulga IP Box (Innovation Box) daje prawo do preferencyjnej 5% stawki podatku tym przedsiębiorcom, którzy prowadzą innowacyjną działalność i spełniają określone warunki. Jest to stawka podatkowa na dochody uzyskane z praw własności intelektualnych.

Tak samo jak z ulgi B+R, mogą z niej skorzystać wszystkie podmioty niezależnie od formy prawnej wykonywanej działalności gospodarczej, a zatem zarówno ci przedsiębiorcy, którzy są spółką z.o.o., czy spółką komandytową. Jeżeli jesteś freelencerem, np. programistą i zajmujesz się programowaniem w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, również możesz skorzystać ulgi IP-Box.

Specjalnie z myślą o programistach i o tym, jakie dokładnie warunki powinna spełniać ta grupa zawodowa, by mieć prawo do IP-Box, pisałam w tym artykule.

Kwalifikowane IP to prawo własności intelektualnej spełniające łącznie trzy warunki:

 • zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;
 • należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu praw IP;
 • podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

O warunkach, jakie powinieneś spełniać, aby mieć prawo do ulgi IP-Box,pisałam dokładnie tutaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z preferencyjnej ulgi IP-Box, musisz prowadzić ewidencję rachunkową (tak samo jak w przypadku ulgi B+R) na potrzeby IP-Box. O tym, co powinna zawierać, pisałam tutaj. Sprawdź też mój gotowy wzór ewidencji IP-Box, który przygotowałam razem z przewodnikiem, aby ułatwić Ci jego wypełnienie.

Jeżeli nie wiesz, jak wykazać IP Box w PIT, przeczytaj mój artykuł na ten temat na blogu.

Czy ulgę IP-Box i B+R można stosować łącznie do tego samego dochodu?

Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów ulga B+R nie podlega uwzględnieniu w  obliczeniu podstawy opodatkowania podlegającej 5% podatkowi z IP Box. Nie możesz więc „łącznie”(tj. równocześnie) stosować ulgi B+R oraz 5% opodatkowania w stosunku do jednego (tego samego) dochodu. Niemniej jednak ulgę B+R oraz preferencję IP Box można stosować naprzemiennie, nawet jeśli odbywa się to w jednym (tym samym) roku podatkowym.

50% KUP – autorskie koszty uzyskania przychodów

Z tego rodzaju ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy (zarówno podatnicy PIT – osoby fizyczne jak i CIT – np. spółki z o.o.) wypłacający wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, zlecenia lub umowy o dzieło. Polega ona na możliwości zastosowania „podwyższonych” kosztów uzyskania przychodu (KUP) w wysokości 50% przychodu w stosunku do wypłacanych wynagrodzeń.

Koszty te stosowane są zamiast „pracowniczych” kosztów (określonych kwotowo) lub 20% kosztów (do umów zlecenia i umów o dzieło) w stosunku do wynagrodzenia wypłacanego z tytułu:

 • korzystania przez pracownika z przysługujących mu praw autorskich lub
 • rozporządzania przez niego tymi prawami.

Uwaga! Z podwyższonych kosztów nie może zastosować twórca (przedsiębiorca) w stosunku do osiąganego przez siebie przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Kiedy mogę skorzystać z 50% KUP?

Pracodawca może obliczać wysokość zaliczki na podatek PIT z tytułu wypłacanego wynagrodzenia przy zastosowaniu 50% KUP, jeśli łącznie spełniono następujące warunki:

 • zadania wykonywane przez pracowników (lub zleceniobiorców/wykonawców dzieła) mają charakter twórczy i ich wynikiem jest powstanie utworu;
 • praca twórcza wykonywana jest w ramach jednej z wymienionych wprost w przepisach dziedzin (m.in. w ramach działalności badawczo-rozwojowej,);
 • w umowie wyraźnie wyodrębniono wynagrodzenie (honorarium) z tytułu przeniesienia praw autorskich od innych składników wynagrodzenia;
 • honorarium nie jest określane wyłącznie na podstawie czasu pracy poświęconego na pracę twórczą;
 • w przypadku programów komputerowych tworzonych przez pracowników w umowie o pracę zastrzeżono, że prawa autorskie do tych programów przysługują pracownikowi, a następnie są zbywane na rzecz pracodawcy;
 • pracodawca dysponuje obiektywnymi dowodami potwierdzającymi stworzenie przez pracownika (lub zleceniobiorcę/wykonawcę dzieła) utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego.

Pamiętaj, że wprowadzenie kosztów autorskich pozwoli Ci na zwiększeniu wynagrodzenia pracowników netto przy jednoczesnym takim samym koszcie pracodawcy!

***

Mam nadzieję, że ten opis podatkowych zachęt dla przedsiębiorców prowadzących prace R&D będzie dla Ciebie przydatny.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnych konsultacji dotyczących ulg podatkowych dla innowacyjnych, zostaw komentarz lub prześlij do mnie mail.

***


Opublikowano w kategorii CIT, Innowacje, PIT, Podatki i otagowano: , , , , , , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *