Czy programista może skorzystać z IP box?

Od 1 stycz­nia 2019 r. obo­wią­zują prze­pisy, które pozwa­lają opo­dat­ko­wać dochody m.in. z praw do pro­gramów kom­pu­te­rowych 5% podat­kiem docho­do­wym! Czy z tej pre­fe­ren­cyj­nej stawki mogą sko­rzy­stać też pro­gramiści?

Kto może sko­rzy­stać z IP box?

W dużym uprosz­cze­niu, IP box ma dawać prawo do pre­fe­ren­cyj­nej 5% stawki podatku wszyst­kim przed­się­bior­com, któ­rzy pro­wa­dzą inno­wa­cyjną dzia­łal­ność i speł­niają okre­ślone warunki. Nie ma zna­cze­nia jaka jest forma pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści. Z IP box może sko­rzy­stać przed­się­biorca, który jest spółką z o. o. czy spółką koman­dy­tową. Z 5% stawki podatku może korzy­stać też fre­elan­cer pro­wa­dzący jed­no­oso­bową dzia­łal­ność gospo­dar­czą.

Kiedy pro­gra­mi­sta może sko­rzy­stać z IP box?

Pro­gra­mi­sta może sko­rzy­stać z IP box, jeżeli uzy­skuje przy­chody m.in. ze sprze­daży lub udzie­la­nia licen­cji na stwo­rzone przez sie­bie opro­gramowanie. Z reguły będziemy mieli do czy­nie­nia z tą pierw­szą sytu­acją – a więc ze sprze­dażą (prze­nie­sie­niem) praw do pro­gramu kom­pu­te­ro­wego. Jed­nak nie każda sprze­daż praw będzie mogła korzy­stać z pre­fe­ren­cji.

Pro­gra­mi­sta może korzy­stać z IP box jeżeli sprze­da­wany pro­gram kom­pu­te­rowy jest wyni­kiem pro­wa­dzo­nych przez niego prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych (B+R).

Co to jest dzia­łal­ność B+R?

Dzia­łal­ność B+R (czy też dzia­łal­ność R& D) to wszyst­kie dzia­ła­nia nakie­ro­wane na zwięk­sze­nie stanu wie­dzy i roz­wój danej dzie­dziny. W pod­ręcz­niku Fra­scati możemy spo­tkać się taką defi­ni­cją:

Dzia­łal­ność badaw­cza i roz­wo­jowa (w skró­cie B+R) obej­muje pracę twór­czą podej­mo­waną w spo­sób meto­dyczny w celu zwięk­sze­nia zaso­bów wie­dzy – w tym wie­dzy o rodzaju ludz­kim, kul­tu­rze i spo­łe­czeń­stwie – oraz w celu two­rze­nia nowych zasto­so­wań dla ist­nie­ją­cej wie­dzy

Nie ma przy tym zna­cze­nia o jakiej dzie­dzi­nie mówimy – pro­gra­mi­sta także może pro­wa­dzić prace B+R.

Kiedy pro­gra­mi­sta pro­wa­dzi prace B+R?

Two­rze­nie opro­gramowania w dzi­siej­szych cza­sach nie­ro­ze­rwal­nie wiąże się z pra­cami B+R i inno­wa­cyj­no­ścią. Ważne, że opro­gramowanie może sta­no­wić samo­dzielny przedmiot prac B+R, a cza­sem może być ele­men­tem znacz­nie szer­szego pro­cesu B+R. Z dru­giej strony, mogą być takie sytu­acje, w któ­rych ciężko mówić o pra­cach badaw­czo-roz­wo­jo­wych.

Żeby dane prace pro­gra­mi­styczne mogły być potrak­to­wane jako B+R ich prace muszą mieć na celu wyeli­mi­no­wa­nie nauko­wej lub tech­nicz­nej nie­pew­no­ści i dążyć do doko­na­nia postępu. Zwy­kłe debu­go­wa­nie nie będzie więc trak­to­wane jako dzia­łal­ność B+R. Także pisa­nie pro­stych apli­ka­cji czy pro­gramów, przy wyko­rzy­sta­niu zna­nych języ­ków pro­gramowania także dzia­łal­no­ścią B+R nie będzie.

Podręcz­nik Fra­scati wska­zuje, że za dzia­łal­ność B+R możemy uzna­wać:

 • two­rze­nie nowych sys­te­mów ope­ra­cyj­nych lub języ­ków,
 • pro­jek­to­wa­nie i wdra­ża­nie nowych wyszu­ki­wa­rek opar­tych na ory­gi­nal­nych tech­no­lo­giach,
 • dzia­ła­nia zmie­rza­jące do roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tów w ramach sprzętu lub opro­gramowania
 • w opar­ciu o pro­ces reor­ga­ni­za­cji sys­temu lub sieci,
 • two­rze­nie nowych lub bar­dziej wydaj­nych algo­ryt­mów w opar­ciu o nowe tech­niki,
 • two­rze­nie nowych i ory­gi­nal­nych tech­nik szy­fro­wa­nia lub zabez­pie­czeń.

Kiedy pro­gra­mi­sta nie pro­wa­dzi dzia­łal­no­ści B+R?

Przyj­muje się, zwy­kłe ruty­nowe czyn­no­ści w pracy pro­gra­mi­sty nie mogą sta­no­wić B+R.

I znów, z pomocą przy­cho­dzi nam pod­ręcz­nik Fra­scati, który wska­zuje kiedy nie mamy do czy­nie­nia z pro­gra­mi­stycznym B+R.

Z dzia­łal­no­ści B+R należy wyklu­czyć:

 • two­rze­nie apli­ka­cji bizne­so­wych i sys­te­mów infor­ma­tycz­nych na pod­sta­wie zna­nych metod i ist­nie­ją­cych narzę­dzi infor­ma­tycz­nych,
 • doda­wa­nie funk­cjo­nal­no­ści dla użyt­kow­nika w ist­nie­ją­cych pro­gra­mach użyt­ko­wych (w tym pod­sta­wowe funk­cje zwią­zane z wpro­wa­dza­niem danych),
 • two­rze­nie stron inter­ne­to­wych lub opro­gramowania przy uży­ciu ist­nie­ją­cych narzę­dzi,
 • sto­so­wa­nie stan­dar­do­wych metod szy­fro­wa­nia, wery­fi­ka­cji bez­pie­czeń­stwa i testo­wa­nia inte­gral­no­ści danych,
 • dosto­so­wa­nie pro­duktu do kon­kret­nego zasto­so­wa­nia, chyba że w trak­cie tego pro­cesu wytwo­rzona zosta­nie wie­dza, która zna­cząco ulep­szy pro­gram pod­sta­wowy,
 • ruty­nowe usu­wa­nie błę­dów w ist­nie­ją­cych sys­te­mach i pro­gra­mach (debug­ging), chyba że ma to miej­sce przed zakoń­cze­niem pro­cesu prac roz­wo­jo­wych.

Jakie inne warunki musi speł­nić pro­gra­mi­sta żeby sko­rzy­stać z IP box?

Samo pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści B+R i sprze­da­wa­nie jej wyni­ków nie wystar­czy by móc sko­rzy­stać z 5% stawki podatku. Konieczne jest jesz­cze pro­wa­dze­nie wydzie­lo­nej księ­go­wo­ści – poświę­co­nej wyłącz­nie wydat­kom i przy­cho­dom zwią­za­nym z tzw. kwa­li­fi­ko­wa­nymi pra­wami wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej.

***

Naj­więk­szym pro­ble­mem prak­tycz­nym zwią­za­nym z IP box będzie koniecz­ność wyka­za­nia, że prace pro­gra­mi­sty to prace B+R oraz pra­wi­dłowe udo­ku­men­to­wa­nie pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści pono­szo­nych kosz­tów i uzy­ski­wa­nych przy­cho­dów. W przy­pad­kach „nie­pew­nych” konieczne będzie także zabez­pie­cze­nie roz­li­czeń przez wystą­pie­nie z wnio­skiem o inter­pre­ta­cję podat­kową oraz obiek­tywne potwier­dze­nie cha­rak­teru pro­wa­dzo­nych prac. Te kwe­stie jed­nak w porów­na­niu z poten­cjal­nymi korzy­ściami, wydają się nie być tak straszne. Klu­czem do podat­ko­wego suk­cesu, tak jak i w przy­padku ulgi B+R, będzie pra­wi­dłowe wdro­że­nie.

Wię­cej o zasa­dach IP box prze­czy­tasz we wpi­sie: INNOVATION BOX – 5% PODATEK DOCHODOWY

Jeżeli masz pyta­nia – skon­tak­tuj się ze mną marcelina@msztax.pl lub przez formularz kontaktowy. Dodaj komentarz

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania bloga. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Poprzez zmianę w ustawieniach przeglądarki możliwe jest wyłączenie cookies, w takim wypadku nie będą zbierane żadne dane. Dowiedz się więcej w Regulaminie bloga.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close