Czy programista może skorzystać z IP box?

Od 1 stycz­nia 2019 r. obo­wią­zują prze­pisy, które pozwa­lają opo­dat­ko­wać dochody m.in. z praw do pro­gramów kom­pu­te­rowych 5% podat­kiem docho­do­wym! Czy z tej pre­fe­ren­cyj­nej stawki mogą sko­rzy­stać też pro­gramiści?

Kto może sko­rzy­stać z IP box?

W dużym uprosz­cze­niu, IP box ma dawać prawo do pre­fe­ren­cyj­nej 5% stawki podatku wszyst­kim przed­się­bior­com, któ­rzy pro­wa­dzą inno­wa­cyjną dzia­łal­ność i speł­niają okre­ślone warunki. Nie ma zna­cze­nia jaka jest forma pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści. Z IP box może sko­rzy­stać przed­się­biorca, który jest spółką z o. o. czy spółką koman­dy­tową. Z 5% stawki podatku może korzy­stać też fre­elan­cer pro­wa­dzący jed­no­oso­bową dzia­łal­ność gospo­dar­czą.

Kiedy pro­gra­mi­sta może sko­rzy­stać z IP box?

Pro­gra­mi­sta może sko­rzy­stać z IP box, jeżeli uzy­skuje przy­chody m.in. ze sprze­daży lub udzie­la­nia licen­cji na stwo­rzone przez sie­bie opro­gramowanie. Z reguły będziemy mieli do czy­nie­nia z tą pierw­szą sytu­acją – a więc ze sprze­dażą (prze­nie­sie­niem) praw do pro­gramu kom­pu­te­ro­wego. Jed­nak nie każda sprze­daż praw będzie mogła korzy­stać z pre­fe­ren­cji.

Pro­gra­mi­sta może korzy­stać z IP box jeżeli sprze­da­wany pro­gram kom­pu­te­rowy jest wyni­kiem pro­wa­dzo­nych przez niego prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych (B+R).

Co to jest dzia­łal­ność B+R?

Dzia­łal­ność B+R (czy też dzia­łal­ność R& D) to wszyst­kie dzia­ła­nia nakie­ro­wane na zwięk­sze­nie stanu wie­dzy i roz­wój danej dzie­dziny. W pod­ręcz­niku Fra­scati możemy spo­tkać się taką defi­ni­cją:

Dzia­łal­ność badaw­cza i roz­wo­jowa (w skró­cie B+R) obej­muje pracę twór­czą podej­mo­waną w spo­sób meto­dyczny w celu zwięk­sze­nia zaso­bów wie­dzy – w tym wie­dzy o rodzaju ludz­kim, kul­tu­rze i spo­łe­czeń­stwie – oraz w celu two­rze­nia nowych zasto­so­wań dla ist­nie­ją­cej wie­dzy

Nie ma przy tym zna­cze­nia o jakiej dzie­dzi­nie mówimy – pro­gra­mi­sta także może pro­wa­dzić prace B+R.

Kiedy pro­gra­mi­sta pro­wa­dzi prace B+R?

Two­rze­nie opro­gramowania w dzi­siej­szych cza­sach nie­ro­ze­rwal­nie wiąże się z pra­cami B+R i inno­wa­cyj­no­ścią. Ważne, że opro­gramowanie może sta­no­wić samo­dzielny przedmiot prac B+R, a cza­sem może być ele­men­tem znacz­nie szer­szego pro­cesu B+R. Z dru­giej strony, mogą być takie sytu­acje, w któ­rych ciężko mówić o pra­cach badaw­czo-roz­wo­jo­wych.

Żeby dane prace pro­gra­mi­styczne mogły być potrak­to­wane jako B+R ich prace muszą mieć na celu wyeli­mi­no­wa­nie nauko­wej lub tech­nicz­nej nie­pew­no­ści i dążyć do doko­na­nia postępu. Zwy­kłe debu­go­wa­nie nie będzie więc trak­to­wane jako dzia­łal­ność B+R. Także pisa­nie pro­stych apli­ka­cji czy pro­gramów, przy wyko­rzy­sta­niu zna­nych języ­ków pro­gramowania także dzia­łal­no­ścią B+R nie będzie.

Podręcz­nik Fra­scati wska­zuje, że za dzia­łal­ność B+R możemy uzna­wać:

 • two­rze­nie nowych sys­te­mów ope­ra­cyj­nych lub języ­ków,
 • pro­jek­to­wa­nie i wdra­ża­nie nowych wyszu­ki­wa­rek opar­tych na ory­gi­nal­nych tech­no­lo­giach,
 • dzia­ła­nia zmie­rza­jące do roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tów w ramach sprzętu lub opro­gramowania
 • w opar­ciu o pro­ces reor­ga­ni­za­cji sys­temu lub sieci,
 • two­rze­nie nowych lub bar­dziej wydaj­nych algo­ryt­mów w opar­ciu o nowe tech­niki,
 • two­rze­nie nowych i ory­gi­nal­nych tech­nik szy­fro­wa­nia lub zabez­pie­czeń.

Kiedy pro­gra­mi­sta nie pro­wa­dzi dzia­łal­no­ści B+R?

Przyj­muje się, zwy­kłe ruty­nowe czyn­no­ści w pracy pro­gra­mi­sty nie mogą sta­no­wić B+R.

I znów, z pomocą przy­cho­dzi nam pod­ręcz­nik Fra­scati, który wska­zuje kiedy nie mamy do czy­nie­nia z pro­gra­mi­stycznym B+R.

Z dzia­łal­no­ści B+R należy wyklu­czyć:

 • two­rze­nie apli­ka­cji bizne­so­wych i sys­te­mów infor­ma­tycz­nych na pod­sta­wie zna­nych metod i ist­nie­ją­cych narzę­dzi infor­ma­tycz­nych,
 • doda­wa­nie funk­cjo­nal­no­ści dla użyt­kow­nika w ist­nie­ją­cych pro­gra­mach użyt­ko­wych (w tym pod­sta­wowe funk­cje zwią­zane z wpro­wa­dza­niem danych),
 • two­rze­nie stron inter­ne­to­wych lub opro­gramowania przy uży­ciu ist­nie­ją­cych narzę­dzi,
 • sto­so­wa­nie stan­dar­do­wych metod szy­fro­wa­nia, wery­fi­ka­cji bez­pie­czeń­stwa i testo­wa­nia inte­gral­no­ści danych,
 • dosto­so­wa­nie pro­duktu do kon­kret­nego zasto­so­wa­nia, chyba że w trak­cie tego pro­cesu wytwo­rzona zosta­nie wie­dza, która zna­cząco ulep­szy pro­gram pod­sta­wowy,
 • ruty­nowe usu­wa­nie błę­dów w ist­nie­ją­cych sys­te­mach i pro­gra­mach (debug­ging), chyba że ma to miej­sce przed zakoń­cze­niem pro­cesu prac roz­wo­jo­wych.

Jakie inne warunki musi speł­nić pro­gra­mi­sta żeby sko­rzy­stać z IP box?

Samo pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści B+R i sprze­da­wa­nie jej wyni­ków nie wystar­czy by móc sko­rzy­stać z 5% stawki podatku. Konieczne jest jesz­cze pro­wa­dze­nie wydzie­lo­nej księ­go­wo­ści – poświę­co­nej wyłącz­nie wydat­kom i przy­cho­dom zwią­za­nym z tzw. kwa­li­fi­ko­wa­nymi pra­wami wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej.

***

Naj­więk­szym pro­ble­mem prak­tycz­nym zwią­za­nym z IP box będzie koniecz­ność wyka­za­nia, że prace pro­gra­mi­sty to prace B+R oraz pra­wi­dłowe udo­ku­men­to­wa­nie pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści pono­szo­nych kosz­tów i uzy­ski­wa­nych przy­cho­dów. W przy­pad­kach „nie­pew­nych” konieczne będzie także zabez­pie­cze­nie roz­li­czeń przez wystą­pie­nie z wnio­skiem o inter­pre­ta­cję podat­kową oraz obiek­tywne potwier­dze­nie cha­rak­teru pro­wa­dzo­nych prac. Te kwe­stie jed­nak w porów­na­niu z poten­cjal­nymi korzy­ściami, wydają się nie być tak straszne. Klu­czem do podat­ko­wego suk­cesu, tak jak i w przy­padku ulgi B+R, będzie pra­wi­dłowe wdro­że­nie.

Wię­cej o zasa­dach IP box prze­czy­tasz we wpi­sie: INNOVATION BOX – 5% PODATEK DOCHODOWY

Jeżeli masz pyta­nia – skon­tak­tuj się ze mną marcelina@msztax.pl lub przez formularz kontaktowy. 


Opublikowano w kategorii Innowacje, PIT, Podatki i otagowano: , , , , .

5 Comments

 1. Wygląda na to, że generalnie programowanie na zlecenie (typowy freelancing 99% przypadków) nie kwalifikuje się jako B+R i nie polecam nikomu z programistów freelancerów pójście w tą pułapkę. Opcja jest bardzo kusząca jednak te indywidualne interpretacje KIS, które do tej pory opublikowano jednoznacznie wskazują, że B+R było domniemane a nie wykazane (udowodnione). W razie ewentualnej kontroli to może zostać podważone przez urząd, że działalność jest odtwórcza i nie ma związku z B+R. Lepiej już iść w umowę o dzieło z 50% KUP, to efektywnie ograniczy podatek to połowy, czyli ok. 9,5%

  • To zależy – jeżeli nasze programowanie spełnia definicję prac rozwojowych to można z IP-boxa skorzystać. Nie każdy rozwój oprogramowania będzie pracami rozwojowymi, ale nie można z góry założyć, że żaden freelenacer się „nie załapie” na IP-Boxa. Konieczne jest analizowanie każdego projektu (czasem nawet tasku/committu)

 2. Dzień dobry,
  czy o chęci korzystania z takiego 5% podatku powinno się informować US? (w sensie do 20 stycznia?).
  Czy to wychodzi dopiero w zeznaniach rocznych?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *