rejestracja firm kryptowalutowych

AML i obowiązek rejestracji firm kryptowalutowych w specjalnym rejestrze

Od 31 października 2021 r. giełdy i kantory kryptowalutowe będą musiały rejestrować
się w specjalnym rejestrze firm kryptowalutowych. To wynik ostatniej nowelizacji ustawy o AML. O jaki rejestr chodzi? Do kogo złożyć wniosek o rejestrację i co dokładnie powinien zawierać?
O tym w artykule
!

Nowelizacja ustawy o AML (tj. ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw ?) wprowadziła bardzo duże zmiany dla przedsiębiorców w branży krypto (tekst ustawy wraz z przebiegiem prac legislacyjnych nad nią dostępny jest na stronie Sejmu). Jednym z nowych obowiązków jest obowiązek rejestracji w specjalnym rejestrze firm kryptowalutowych.

Nowe przepisy i obowiązek rejestracji dla firm kryptowalutowych

Chociaż o najważniejszych zmianach pisałam już wcześniej w: Nowe przepisy AML
a działalność w zakresie kryptowalut
, w tym artykule jedynie przypomnę, że zmiany
te obejmują w szczególności takie podmioty jak
:

 • kantory;
 • giełdy kryptowalutowe,
 • inni pośrednicy w obrocie kryptowalutami oraz
 • podmioty, które odpowiadają za dostarczanie portfeli kryptowalutowych,

czyli te podmioty, które dotychczas były traktowane jako instytucje obowiązane.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą działającym w sektorze krypto, to podlegasz obowiązkom wynikającym z ustawy o AML, jeżeli świadczysz usługi:

 • wymiany między walutami wirtualnymi i FIATami (kantory, giełdy);
 • wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi (kantory, giełdy);
 • pośrednictwa w wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i FIATami lub pomiędzy walutami wirtualnymi (jw.);
 • prowadzenia rachunków walut wirtualnych (a więc walletów).

UWAGA: nie jesteś instytucją obowiązaną, jeżeli tylko przyjmujesz wynagrodzenie w krypto lub jesteś youtuberem?

Obowiązek wpisu do rejestru firm kryptowalutowych

Znowelizowane przepisy ustawy o AML wprowadziły zasadę, że świafdczenie niektórych usług dotyczących kryptowalut to działalność regulowana. To oznacza, że taka działalność może być wykonywana tylko po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych.

Ważne!

Ustawa o AML wprowadza obowiązek rejestrowania „podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a fiducjarnymi” i „dostawców kont waluty wirtualnej”.

Rejestr firm kryptowalutowych: Kto nie jest objęty obowiązkiem rejestracji?

Jeżeli tradujesz krypto na własny rachunek lub hodlujesz krypto, to obowiązek rejestracji Cię
nie dotyczy. Jeżeli jednak prowadzisz działalność polegającą na wymianie krypto na fiaty lub krypto na krypto albo jedynie jesteś pośrednikiem w takiej wymianie lub w prowadzeniu waletów lub jakichkolwiek rachunków kryptowalutowych, to Twoja działalność będzie podlegać obowiązkowi rejestracji. 

Kto będzie mógł wykonywać działalność w zakresie walut wirtualnych?

Jednocześnie nowa ustawa o AML wyraźnie określa, kto może prowadzić działalność
w zakresie walut wirtualnych. Do kręgu osób uprawnionych przepisy ustawy zaliczają: 

 • osoby fizyczne, które nie zostały prawomocnie skazane za umyślne przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym
  w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, które nie gromadziły np. środków płatniczych w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym (szczegółowe warunki opisane zostały w art. 165a Kodeksu karnego) i które nie popełniły przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślnego przestępstwa skarbowego;
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  (czyli spółki) w której wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub uprawnieni  do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie skazani za któreś z przestępstw wskazanych powyżej lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoby kierujące wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności
w zakresie walut wirtualnych oraz beneficjenci rzeczywistego podmiotu prowadzącego taką działalność również podlegają wymogowi niekaralności. 

Rejestr firm kryptowalutowych: Wymóg posiadania wiedzy lub doświadczenia

Osoba fizyczna prowadząca działalność w zakresie walut wirtualnych powinna posiadać  wiedzę lub doświadczenie związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych.

Zgodnie z przepisami ustawy o AML warunek ten uważa się za spełniony w jednym z dwóch poniższych przypadków:

 • jeżeli ukończy szkolenie lub kurs obejmujący prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych lub
 • jeżeli wykonywała, przez okres co najmniej roku, czynności związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych, co będzie potrafiła udowodnić potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami.

Kto będzie prowadził rejestr firm kryptowalutowych?

Rejestr podmiotów działających w zakresie krypto i podlegających reżimowi przepisom ustawy o AML będzie prowadził minister właściwy do spraw finansów publicznych (a więc Minister Finansów).

Będzie on też określał organizacyjne warunki i techniczne sposoby prowadzenia tego rejestru, przetwarzał informacje o podmiotach wpisanych do rejestru, rozpatrywał wnioski o wpis do rejestru, dokonywał aktualizacji wpisów oraz wykreślał z niego podmioty.

Ponadto będzie również uprawniony do nakładania kar pieniężnych na podmioty prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych, które nie dopełniły obowiązku uzyskania wpisu rejestru.

Ważne!

Pamiętaj, że za niespełnienie obowiązku rejestracyjnego możesz zostać obciążony karą pieniężną do wartości 100 000 zł.

Gdzie złożyć wpis do rejestru działalności w zakresie krypto i w jakiej formie?

Aby wpisać się do rejestru działalności w zakresie krypto powinieneś złożyć wniosek w formie elektronicznej.

Wniosek ten powinien zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę (firmę);
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS, o ile taki numer został nadany, oraz NIP;
 • wskazanie świadczonych usług w zakresie walut wirtualnych;
 • kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty składającego wniosek.

Do wniosku powinieneś również dołączyć oświadczenie o treści określonej w przepisach ustawy o AML. 31 października 2021 r. powinno wejść w życie rozporządzenie, które będzie szczegółowo określać sposób oraz tryb składania wniosku o wpis. Minister Finansów będzie dokonywał wpisu do rejestru w terminie 14 dni od dnia wpływu Twojego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem.

Ile mam czasu na złożenie wpisu do rejestru działalności w zakresie krypto?

Obowiązek złożenia wpisu do rejestru działalności w zakresie krypto obowiązuje od dnia
1 listopada 2021 r. Jeżeli jednak już przed tą datą zajmowałeś się działalnością w zakresie krypto, masz aż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian na dopełnienie obowiązku rejestracji,
tj. do dnia 1 maja 2022 r. Natomiast jeżeli dopiero planujesz rozpoczęcie prowadzenia działalności w zakresie krypto, będziesz musiał uzyskać odpowiedni wpis do rejestru od razu.  

Co to w praktyce oznacza? Że jeżeli zamierzasz otworzyć np. kantor krypto – powinieneś zrobić to przed 31 października ?

Sam wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych to nie wszystko!

Pamiętaj, że jeżeli zawodowo zajmujesz się kryptowalutami i jesteś giełdą, kantorem, pośrednikiem krypto, dostarczycielem waletów lub innych rachunków krypto jesteś instytucja obowiązaną. Niezależnie od tego czy dokonujesz 1 czy 10 transakcji rocznie. Oznacza to, że musisz spełniać wszystkie wymogi instytucji obowiązanej i stosować tzw. środki bezpieczeństwa finansowego.


Jeżeli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku rejestracyjnego swojej działalności krypto i chcesz skorzystać z indywidualnych konsultacji, prześlij do nas mail.

Opublikowano w kategorii Blockchain, Prawo i otagowano: , , , , , , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *