Podatek u źródła – nowe przepisy czasowo wstrzymane do 30 czerwca 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy odnośnie podatku u źródła. Przepisy te całkowicie zmieniają zasady poboru podatku dla należności, które przekraczają w trakcie roku 2 miliony złotych. Żeby ułatwić okres dostosowania się do nowych przepisów, Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wprowadzenie dodatkowego okresu przejściowego do 30 czerwca 2019 r.

Nowe zasady poboru podatku u źródła (WHT)

Nowe przepisy zakładają, dwa sposoby poboru podatku u źródła, które wynikają z wartości wypłacanych należności.

Jeżeli wartość należności wypłaconych jednemu kontrahentowi nie przekracza 2.000.000 zł w danym roku pobieramy podatek na zbliżonych zasadach jak do tej pory. Tj. możemy stosować zwolnienia i mniejsze stawki wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oczywiście, przy założeniu, że zweryfikowaliśmy tzw. ostatecznego odbiorcę należności (beneficial owner) i zachowaliśmy należytą staranność przy weryfikacji naszego kontrahenta dla celów WHT.

Jeżeli wartość tych płatności przekracza 2.000.000 zł, konieczne jest pobranie podatku według stawki wynikającej z ustawy. Dopiero po wpłacie podatku do US możliwe jest wystąpienie o jego zwrot.

Więcej o nowych zasadach poboru podatku u źródła możesz przeczytać w tekście PODATEK U ŹRÓDŁA W 2019 R. – UWAGA NA ZMIANY!

Czasowe wstrzymanie nowych przepisów

31 grudnia 2018 r. zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw dwa rozporządzenia, w sprawie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT i art. 41 ust. 12 ustawy o PIT.

Zgodnie z tymi rozporządzeniami, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r, wyłącza się stosowanie nowych przepisów w zakresie obowiązku pobrania podatku w pełnej wysokości, nawet jeżeli przekroczyły one 2.000.000 zł.

Stałe wyłączenie stosowania przepisów

Rozporządzenie w zakresie CIT wprowadza też stałe wyłączenie nowych przepisów i obowiązek pobrania podatku przy wypłatach należności:

  • na rzecz nierezydentów z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych i oferowanych na rynkach zagranicznych przez Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego

  • na rzecz banków centralnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji skarbowych wyemitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym i nabytych od dnia 7 listopada 2015 r.

  • na rzecz jednostek gospodarczych utworzonych przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej

  • na rzecz organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiemna rzecz podmiotów, z którymi zostały zawarte umowy o współpracy, jeżeli zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych od tych należności

  • na rzecz podmiotów wskazanych z nazwy i zwolnionych od tych należności z CIT w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska

  • z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego

  • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych

  • uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem tych uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

W zakresie PIT także wprowadzono wyłączenia – ich lista jest jednak krótsza.

Wprowadzenie ograniczeń oznacza, że jeżeli dokonujemy wypłat z ww. tytułów, to podatek pobieramy z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i takich samych zasad jak gdybyśmy nie przekraczali limitu 2.000.000 zł

Wprowadzone rozporządzenia ułatwią ciężki okres przejściowy i nagłe zmiany w zakresie poboru podatku. Okres 6 miesięcy pozwoli także na renegocjowanie umów zawartych z niektórymi kontrahentami – tak by uniknąć np. klauzul ubruttawiających lub zmienić zasady współpracy (terminy zapłaty wynagrodzenia) z uwzględnieniem obowiązku pobrania podatku.

Rozporządzenie w sprawie CIT można zleźć w Dzienniku Ustaw pod linkiem a w sprawie PIT tutaj.
Poprzedni wpis
Ulga na złe długi w VAT w 2019 r.

Dodaj komentarz