CO TO JEST SPLIT PAYMENT?

Problemy ze ściągalnością podatku VAT i związane z tym podatkiem nadużycia są pod lupą Ministerstwa Finansów od dłuższego czasu. Na fali walki z luką VAT Ministerstwo Finansów wprowadza coraz to nowe rozwiązania, które mają na celu uszczelnienie obecnego systemu. Jedną ze zmian, z którą przyszło podatnikom się zmierzyć w ostatnim czasie jest  tzw. split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności. Funkcjonuje on obecnie jako dobrowolne rozwiązanie, przy czym toczą się już zaawansowane prace legislacyjne, zakładające wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu split payment dla niektórych branż.

Czym jest split payment? Czym jest mechanizm podzielonej płatności?

Mechanizm split payment zaczął obowiązywać od 1 lipca 2018 r. Polega on na tym, że płatność dokonywana przelewem za towar bądź usługę, może podlegać podziałowi na dwie kwoty – kwotę netto oraz kwotę podatku VAT. W przypadku skorzystania z mechanizmu podzielonej płatności całość należności nie trafia na jedno konto odbiorcy, lecz wyodrębnione kwoty trafiają na dwa różne rachunki bankowe odbiorcy płatności. Kwota netto trafia na bieżący rachunek rozliczeniowy, a kwota VAT na specjalny rachunek VAT. Jak się można domyśleć, mechanizm ma na celu uniemożliwić dysponowanie kwotą VAT w łatwy sposób.

Kto może stosować mechanizm podzielonej płatności?

Mechanizm split payment może być stosowany przez wszystkich przedsiębiorców, którzy są podatnikami VAT. Co istotne, jest on zarezerwowany wyłącznie dla stosunków B2B (firma-firma). Każdy bank zobowiązany jest prowadzić bezpłatnie, obok konta firmowego, wyodrębniony specjalny rachunek VAT, na który trafiać będą środki wydzielone w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

Split payment obecnie funkcjonuje jako dobrowolny, co oznacza, że to do podmiotu wykonującego płatność należy swobodna decyzja co do tego, czy skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności, czy też przelać środki w kwocie równej kwocie brutto na rachunek odbiorcy wskazany na fakturze.

Dobrowolność skorzystania z mechanizmu split payment sprowadza się także do tego, że to dokonujący płatności decyduje we własnym zakresie, które z faktur zechce zapłacić przy zastosowaniu tegoż mechanizmu, a ile z jego pominięciem. Nie ma więc przy tym znaczenia to, czy pierwsza płatność na rzecz kontrahenta wykonana została w ramach split payment. Każda kolejna może być wykonana także z podzieleniem kwoty netto i kwoty VAT, albo według dotychczasowych zasad.

Przy stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności nie jest wymagane ze strony płacącego samodzielne dokonanie dwóch odrębnych płatności i wskazanie dwóch rachunków na które przelane zostaną środki. Przy zapłacie wskazujemy wskazuje się, tak jak dotychczas, rachunek bankowy naszego kontrahenta i jedynie „zaznaczamy” dodatkowe okienko czy płatność ma nastąpić w systemie podzielonej płatności i jaka jest kwota brutto i kwota VAT. Dopiero bank odbierający płatność dokonuje we własnym zakresie przeksięgowania środków na rachunek „VAT” naszego kontrahenta.

Ministerstwo Finansów przygotowało także infografikę pokazującą jak działa split payment. Grafika pochodzi z tej strony.

 

Zasady działania rachunku VAT

Kwota VAT, która zostaje wyodrębniona przez bank w ramach mechanizmu podzielonej płatności trafia na specjalny rachunek VAT odbiorcy. Istotą całego mechanizmu jest to, że środki zgromadzone na tym rachunku nie mogą być swobodnie wykorzystywane a ich wypłata podlega ograniczeniom.

Środki zgromadzone na rachunku VAT mogą być bowiem wykorzystane wyłącznie do:

– zapłacenia kwoty VAT za usługi lub towary – w takim przypadku kwotę z rachunku VAT wykorzystuje się na opłacenie faktury kontrahenta, przy czym kwota zostaje przeznaczona wyłącznie na pokrycie równowartości podatku VAT i trafia na rachunek VAT kontrahenta,

– pokrycia zobowiązań podatkowych z tytułu VAT względem urzędu skarbowego.

UWAGA: szykują się zmiany w tym zakresie! Projekt nowelizacji zakłada, że będzie można z rachunku VAT opłacać także podatki dochodowe i zobowiązania ZUS.

Fakt, że środki znajdujące się na rachunku VAT podlegają ograniczonej możliwości wykorzystania może wpływać w istotny sposób na płynność finansową podatnika. Przepisy przewidują przy tym jednak możliwość „uwolnienia” kwoty VAT i przekazania jej na rachunek bieżący. Wymaga to jednak złożenia wniosku do właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku złożenia takiego wniosku, urząd skarbowy ma 60 dni na jego rozpatrzenie. W przypadku, gdy nie zachodzą przesłanki co do decyzji odmownej, naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie, oraz przesyła informację w tym przedmiocie do banku, który na jej podstawie może dokonać uwolnienia środków z rachunku VAT.

To właśnie ze względu na ograniczoną możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT koniecznym stało się wprowadzenie systemu zachęt i przywilejów dla podmiotów korzystających z mechanizmu podzielonej płatności. Stanowią one ważne elementy zarządzania ryzykiem w VAT w ramach przedsiębiorstwa.

Ministerstwo Finansów przygotowało także webinar poświęcony temu jak działa mechanizm podzielonej płatności.

 

Zachęty i korzyści wynikające ze split payment

Domniemanie dochowania należytej staranności w VAT

Skorzystanie z mechanizmu split payment stanowi jeden z istotniejszych dowodów zachowania należytej staranności. W przypadku rezygnacji z zastosowania mechanizmu i braku dochowania innych procedur należytej staranności podatnik naraża się na negatywne konsekwencje wynikające z przeprowadzenia transakcji z nieuczciwym kontrahentem.

O tym czym jest należyta staranność piszę w artykule pt.

Brak stosowania podwyższonych odsetek od zaległości w VAT

W przypadku, gdy w deklaracji podatnik wykazał co najmniej 95% podatku naliczonego wynikającego z faktur zapłaconych przy zastosowaniu split payment, wyłączona zostaje możliwość stosowania podwyższonych odsetek za zaległości w VAT w tym okresie.

Brak odpowiedzialności solidarnej

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności przy transakcji obejmujących tzw. towary wrażliwe, pozwala uniknąć odpowiedzialności solidarnej z dostawcą za jego zaległości podatkowe.

UWAGA: zgodnie z projektem zmiana w ustawie o VAT wraz z wprowadzeniem obowiązkowego split payment „zniknie” odpowiedzialność solidarna

Szybszy zwrot podatku VAT

Przy korzystaniu ze split payment zwrot podatku na rachunek VAT będzie odbywał się w przyspieszonym terminie – 25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji. Urząd nie będzie mógł także przedłużyć terminu na zwrot podatku.

Rachunek VAT wolny od zajęcia

Środki zgromadzone na rachunku VAT są wolne od egzekucji sądowej i administracyjne z tytułów innych niż podatek VAT. Oznacza to, że możliwe jest dysponowani środkami na rachunku VAT-owskim, także w przypadku, gdy środki na rachunku bieżącym będą podlegać zajęciu bądź zabezpieczeniu.

Obniżenie kwoty zobowiązania (tzw. skonto)

Jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego nastąpi w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin określony dla zapłaty podatku, kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku do zapłaty można obniżyć. Wysokość obniżenia oblicza się według wzoru wskazanego w ustawie.

Więcej o samym mechanizmie podzielonej płatności można przeczytać także na stronie Ministerstwa Finansów.

***

Nie wiesz czy bezpiecznie jest zastsować split payment? Nie masz zaufania do kontrahenta i chcesz się upewnić, że Twoja spółka nie będzie miała probelmu ze zwrotem VAT? Napisz do mnie mejla: marcelina@msztax.pl

 

Interesuje Cię temat VAT :)? Przeczytaj jeszcze o o uldze na złe długi w VAT i o zmianach w systemie MOSS.
Poprzedni wpis
ZMIANY W PIT W 2020 R.
Następny wpis
NALEŻYTA STARANNOŚĆ W VAT

Dodaj komentarz